Начало

Катедрата е водеща в обучението на студенти от специалностите „Електроника“ и в образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Формата на обучение е редовна.

В катедрата работят 14 преподаватели, от които 1 професор, 6 доценти, 3 гл. ас. доктор, 1 ас. доктор и 3 асистенти.

Катедрата провежда научноизследователска дейност в следните направления:

Проектиране и изследване на електронни системи за измерване, контрол, мониторинг и подобряване параметрите на технологични процеси;
Изследване и моделиране на електронни системи и методи за управление с PLC;
Индустриални комуникации и сигурност на предаваните данни;
Сензорни мрежи и системи;
Проектиране и изследване на компютърно базирани измервателни системи;
Разработване на интегрирани информационни системи за бази от данни в различни сфери и области;
Корекционни алгоритми за работата на интелигентни измервателни системи в статични и динамични режими.,
Моделиране и изследване на хуморален и клетъчен придобит имунен отговор при вирусни инфекции;
Тестване на компонентите на микропроцесорна система;
Холоморфни функции върху почти-комплексни многообразия и хармонични почти Ермитови структури;
Maтематическо моделиране на топло и масообменни процеси, аналитични и числени методи за решаване на топло и масообменни задачи, компютърно програмиране на задачи на топло и масообмена;
Технология и оценка на енергийна ефективност на оборудване за топло и масообменни процеси, модели и компютърни системи за енергийна оценка.

Катедрата поддържа тесни връзки с промишлеността в региона и сродни катедри в други Университети в страната.