Указания и правила

Указания и процедура за провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи за професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“ – специалност ,,Електроника”

Указания за разработване на курсов проект за студенти от професионално направление 5.2

Указания за разработване на курсови работи за студенти от професионално направление 5.2

Указания за разработване на  реферати за студенти от професионално направление 5.2